Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

D) Ceza hükmü hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmış olup da buhüküm kesinleşmiş diğer bir hüküm ile ortadan kaldırılmış ise. C) Davanın esasını çözüp de mahkûmiyet dışındaki hükümlere ilişkin ise,aleyhte sonuç doğurmaz ve yeniden yargılamayı gerektirmez. (4) Hüküm yalnız sanık tarafından veya onun lehine Cumhuriyet savcısıveya 262 nci maddede gösterilen kimselerce temyiz edilmişse, yeniden verilenhüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz. E) Sanığın açıkça saptanmış olan doğum ve suç tarihlerine göre verilecekcezanın belirlenmesinde gerekli indirim yapılmamış veya yanlış indirim yapılmışise. B) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddiasına uygun olarak sanığakanunda yazılı cezanın en alt derecesini uygulamayı uygun görürse. (2) Hüküm, temyiz yoluna başvurma hakkı olanların yokluğundaaçıklanmışsa, süre tebliğ tarihinden başlar. B) Hâkimlik görevini yapmaktan kanun gereğince yasaklanmış hâkimin hükmekatılması. (2) Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukukaaykırılıktır. (2) Mahkemece, gerekli görülen tanıkların, bilirkişilerin dinlenilmesineve keşfin yapılmasına karar verilir.

Türk Borçlar Kanunu’nun ikinci kısmı, taraflar arasındaki özel borç ilişkilerini düzenler. Dersin amacı önce genel olarak siyasal iktidar tiplerini ve özel olarak modern devleti (devlet kuramı), ardından da bireyin iktidar/devlet karşısındaki konumunu (hak ve özgürlükler) ele almaktır. Bu ders, İngilizce’nin temel yapılarının öğretildiği dilbilgisi ve kelimelerin öğretildiği konular kapsamında iki bölümde işlenmektedir. Bu iki öğe, gramer üniteleri ve kelime üniteleri başlıkları altında dönüşümlü olarak işlenir. Ayrıca okuma ve yazma yetenekleri üzerinde de çalışmalar yapılır. Gramer üniteleri başlığı altında, alfabe, basit isim cümleleri, yer bildiren isim cümleleri, sayılar, iyelik sıfatları, geniş zaman, şimdiki zaman, emir cümleleri, gibi yeni başlayanlar için gerekli olan yapılar öğretilir. Kelime bölümünde ise renkler, aile ilişkileri, günlük kullanılan nesneler, tekil- çoğul isimler, yiyecek ve içecekler, günler ve aylar, giysiler, meslekler, yer bildiren edatlar ve insanları betimlerken kullanılan sıfatlar üzerinde çalışılır. Bu dersin sonunda öğrencilerin temel İngilizce’yi okuyup yazabilmeleri ve günlük hayatta kullanabilmeleri beklenmektedir. Türk Dili dersi kapsamında “Dil nedir ve dil ile kültür arasında ne gibi ilişkiler vardır? (1) 8 inci maddede belirtilen yayın ilkeleri ile bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticarî iletişimi düzenleyen hükümleri, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu yayınları hakkında da uygulanır. (2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik haberleşme hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilen işletmeciler; elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemelerine tabidirler. Ancak, bu işletmecilerden yayın hizmetlerinin iletimi için faaliyette bulunmak isteyenler, bu Kanun uyarınca Üst Kuruldan gerekli yayın iletim yetkisini almak ve Üst Kurul düzenlemelerine uymak suretiyle faaliyetlerini yürütebilirler.

Vergi kanunlarında düzenlenen para cezalarını da idari para cezaları içinde değerlendirmek gerekir. Çünkü, bu cezalarda da; ceza idarece verilmekte olup, sadece parasal bir ceza olarak uygulanmaktadır. Ancak muhatabı herkes olmayıp, vergi kanunlarında öngörülen faaliyetleri yapan mükelleflerdir. Ayrıca fiil kamu düzeninin ihlal edici fiil olmayıp, vergi düzenini ihlal eden fiildir. Deniz hukukunun özellikli bir alanını teşkil eden bu derste deniz icra hukuku reformu, temel hükümler, deniz alacakları ve uygulanacak hukuk, gemilerin ihtiyati haczi, parasal deniz alacaklarının takibi, iflasa ilişkin özel düzenlenmeler, parasal olmayan deniz alacaklarının takibi, hapis haklarının paraya çevrilmesi konuları üzerinde durulacaktır. Ders kapsamında; öncelikle tüketici kavramı başta olmak üzere Tüketci Hukuku ile ilgili temel kavramlar incelenmektedir. Akabinde taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu sözleşme türleri üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda, özellikle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ele alınmış olan tüketici satım sözleşmeleri, taksitli ve kampanyalı satışlar, kapıdan ve mesafeli sözleşmeler ve tüketici kredisi sözleşmeleri incelenecektir. Bunun yanı sıra genel işlem şartlarının yer aldığı sözleşmelerde tüketicinin korunması, imalatçının sorumluluğu, turistik gezi sözleşmeleri, devre tatil gibi konular da incelenecektir. Derste, Avrupa Birliği’nin tüketicinin korunması alanında yayınlanmış yönergeleri ve çeşitli Avrupa ülkelerinin mevzuatı mukayeseli olarak değerlendirilecektir\. Hemen kaydol ve geniş oyun seçeneklerine erişim sağla paribahis\. Dersin sonunda muhtelif sözleşme türleri özelinde tüketicinin haklarının ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin neler olduğu ve uyuşmazlık çözüm yolları özümsenmiş olacaktır.

  • İlgili işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret, Kulaçoğlu Hukuk Bürosu olarak tarafınızdan tahsil edilecektir.
  • Verilen ceza, şikâyet edilene verilebilecek ceza değilse veya fiiliyle orantılı bir ceza verilmemişse cezayı değiştirir.
  • (2) Mahkeme, iddianamenin kabulünden sonra duruşma gününü belirler veduruşmada hazır bulunması gereken kişileri çağırır.

Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir. Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedeli nakden ve peşin olarak ödenir. Ancak, tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir. Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkan ve şartları kanunla düzenlenir. Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir.

Çünkü burada, aynı fiille birden fazla farklı suç işlenmemiş, aynı suç işlenmiştir. Fail, hükümde tanımlanan iki suçu aynı anda veya farklı yakın … Mala karşı işlenen suçlarda etkin pişmanlığın TCK m.168’de tanımlandığı görülmektedir. Cebir veya tehdidin unsur olduğu yağma suçundan dolayı etkin pişmanlıkta, malvarlığına karşı işlenen diğer suçlara göre daha az ceza indirimine gidildiği görülmektedir. Esas olan; kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, bunlara kısıtlama getirilecekse de “Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” başlıklı Anayasa m.13’de öngörülen unsurların uygulanmasıdır. Ceza soruşturmasının başlatılma saiki ile ilgili birçok spekülatif açıklama yapılıp tahminler ortaya koyulabilir. Çalışmamızda, uygulama sıklıkla ihlali gündeme gelen gerekçeli karar hakkı ele alınmaktadır. Uluslararası hukuk/Devletler Umumi Hukuku; devletler, uluslararası örgütler ve uluslararası toplumu oluşturan diğer birimler arasındaki ilişkileri düzenleyen, yani bir düzene bağlayan, uyulması zorunlu kurallar bütünüdür. Açık denizde bir başka devletin bayrağını taşıyan gemiye müdahale edilmesi, devletlerarası ilişkileri ilgilendirmekte ve Uluslararası Hukukun kapsamına girmektedir.

Türk Hukuk Tarihi 2 dersi ile İslam Osmanlı hukukunda gerçek kişiler, kölelik, vakıflar, nişanlanma, evlenme, boşanma, şer’i miras hukuku ve adi intikal, Osmanlı arazi çeşitleri, tımar sistemi ve özellikleri, Tanzimat sonrası Osmanlı Hukuku ve bugünkü hukuk sistemine geçiş süreci öğretilmektedir. Bu şekilde, söz konusu kural ve müesseselere neden ihtiyaç duyulduğu, nasıl değişikliklere uğradığı ve hangi nedenlerle ortadan kalktığı kavratılmaktadır. Öğrencilere özellikle güçlü ve zengin bir hukuk kültürü, hukuk nosyonu ve hukuk düşüncesi kazandırmayı gaye edinen ders ile  aynı zamanda değişen şartlar ve ihtiyaçlar sonucunda pozitif hukuk bir süre sonra yetersiz hale geldiğinde, yetersiz kalan hukuku güncelleştirmek için gerekli olan derin bir hukuk mantalitesinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Yine bahsi geçen ders ile Türk hukuk devriminin neden gerekli ve önemli olduğunun öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca özellikle vakıflar ve miras hukuku konusunda 1926 yılında Medeni Kanunun kabulünden önceki döneme ait ve günümüzde devam eden davalarda Osmanlı hukuku ilkeleri uygulandığı için bu konuda öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlandırılmaktadır. En önemlisi, Kalküta Yüksek Mahkemesi, Ram Coomar Condoo v. Chunder Canto Mukherjee davasında, bir davanın üçüncü şahıs tarafından finanse edilmesinin izlenmesine ihtiyaç varken, taraflar arasında bu tür anlaşmaların yapılmasının kamu politikasına aykırı olmayacağını belirtmiştir. Hindistan Yüksek Mahkemesi, Mr. ‘G’ davasında ayrıca, katı bakım ve nafaka ilkelerinin Hindistan yasalarına uygulanamayacağına karar vermiştir. Mahkeme, TPF niteliğindeki bir anlaşmanın yasal olarak uygulanabilir olduğunu ve kamu politikasına veya ahlakına aykırı olmadığını gözlemlemiştir. Damodar Kilikar ve Ors v. Ossman Abdul Ghani davasında, Kerala Yüksek Mahkemesi, anlaşmaya hiçbir savunucu dahil değilse, anlaşmanın yalnızca şampiyonluk nedeniyle yasa dışı veya uygulanamaz olmadığını kaydetmiştir. Hindistan Yüksek Mahkemesi, Hindistan Baro Konseyi v. AK Balaji davasında bu pozisyonu yineleyerek, avukatların davayı finanse edemediklerini veya müvekkilleri adına konuyla ilgili herhangi bir menfaati olmadığını, ancak herhangi bir üçüncü taraf için özel bir sınırlama olmadığını kaydetmiştir. Bununla birlikte, TPF anlaşmalarının her biri, kamu politikası hususlarını ihlal etmemelerini sağlamak için bağımsız olarak incelenmelidir.

Özel işlere ilişkin olarak verilen emirler, hukuken uyulması zorunlu bir emir teşkil etmezler. Örneğin, bölüğündeki okuma yazma bilmeyen erlere okuma yazma öğretmesi için bölük komutanı tarafından asteğmene verilen emrin “hizmete ilişkin bir emir” olduğunda şüphe yoksa da, aynı bölük komutanı tarafından aynı asteğmene kendi çocuğuna ders çalıştırması için verilen emir özel bir işe ilişkin olduğundan emre itaatsizlik suçuna konu teşkil etmez. Üste veya amire karşı söylenen sözler saygısızlık sınırını aşıyorsa, fiil AsCK’nun 85. Maddesinde düzenlenen üste veya amire hakaret suçunu oluşturacaktır[100]. Maddesine göre, disiplin suçları, 477 SK’nun oda ve göz hapsi cezasıyla cezalandırdığı fiillerdir. 477 SK’da disiplin suçlarının unsur ve cezalarıyla ilgili hususlar 47-61/A maddelerinde gösterilmiştir. Acaba, bir asta müessir fiil suçu işlendiğinde, söz konusu fiilin askeri cürüm olan vahim hal mi, yoksa askeri kabahat olan az vahim hal mi olduğunu kim belirleyecektir? Bunu belirleyecek kişi, asta müessir fiil suçunu işleyen kişinin disiplin amiridir[53]. Askeri disiplin, askerleri etkili bir şiddet uygulamayı gerçekleştirebilecek yeteneklerle donatmanın yanı sıra “öldürme izni” ni emir ve itaat ilkesine sımsıkı bağlama göreviyle de her zaman karşı karşıyadır.

Hem insanların ve hem de sahipsiz hayvanların korunmasında sorun; hayvanların varlığından veya 5199 sayılı Kanundan değil, Kanunun uygulanmasında yaşanan eksikliklerden ve ihmallerden kaynaklanıyor. Yargı Paketi olarak da adlandırılan, Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağının 32. Maddesiyle, CMK m.231 içerisinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) ile ilgili yapılması öngörülen düzenleme incelenecektir. (4) Eski hâle getirme isteminden doğan giderler, hasım tarafının esassızkarşı koymasından meydana gelmiş değilse, bu istemi ileri sürene yükletilir. (2) Bu kişinin önceden ödemek zorunda kaldığı giderler, DevletHazinesince üstlenilir.

D) Kusur yeteneğinin bulunmaması nedeniyle hakkında ceza verilmesine yerolmadığına karar verilenler. (3) İftira konusunu oluşturan suç veya yalan tanıklık nedeniylegözaltına alınma ve tutuklama halinde; Devlet, iftira eden veya yalantanıklıkta bulunan kişiye de rücu eder. (6) İstemin ve ispat belgelerinin değerlendirilmesinde ve tazminathukukunun genel prensiplerine göre verilecek tazminat miktarının saptanmasındamahkeme gerekli gördüğü her türlü araştırmayı yapmaya veya hâkimlerinden birineyaptırmaya yetkilidir. (4) Elde edilen deliller, yukarıda sayılan suçlarla ilgili soruşturma vekovuşturma dışında kullanılamaz; ceza kovuşturması bakımından gerekli olmadığıtaktirde Cumhuriyet savcısının gözetiminde derhâl yok edilir. (6) Soruşturmacı görevlendirilmesi suretiyle elde edilen kişiselbilgiler, görevlendirildiği ceza soruşturması ve kovuşturması dışındakullanılamaz. (3) Hükümlülük hâlinde güvence 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (b)bendinde yer alan hükümlere göre kullanılır, fazlası geri verilir. H) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı veödeme süresi belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını güvence altına almaküzere aynî veya kişisel güvenceye bağlamak. – (1) Yakalanan veya tutuklanarak bir yerden diğer bir yere nakledilenkişilere, kaçacaklarına ya da kendisi veya başkalarının hayat ve bedenbütünlükleri bakımından tehlike arz ettiğine ilişkin belirtilerin varlığıhâllerinde kelepçe takılabilir. (3) Soruşturma ve kovuşturmasışikâyete bağlı olmakla birlikte, çocuklara, beden veya akıl hastalığı, malûllükveya güçsüzlükleri nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşıişlenen suçüstü hallerinde kişinin yakalanması şikâyete bağlı değildir. (2) Yabancı devletlerin paraları ve değerleri hakkında da, yetkili Türkmakamlarının görüşlerinin alınmasına karar verilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik
Scroll to Top

SEND INQUIRY